Verdieping Metro Mapping

Een co-productie van Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Metro Mapping Foundation

Datum: 4 juli 2024 | Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur | Locatie: Panton, Deventer

Deelname is kosteloos. Inschrijving is wegens het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk.

We nodigen je van harte uit voor de workshop ‘Verdieping Metro Mapping’.

Metro Mapping is een service designmethode om op een heldere en gestructureerde manier zorgpaden te ontwerpen, optimaliseren en visualiseren. Teams van zorgprofessionals, patiënten en andere belanghebbenden werken in co-creatie samen met service designers aan de best mogelijke zorgdienstverlening. Metro Mapping wordt ingezet om patiëntervaringen te verbeteren en te helpen bij klinische uitdagingen, bijvoorbeeld, rondom shared decision making, waardecreatie voor de patiënt en multidisciplinaire samenwerking.

Met drive ontwikkeld en kosteloos beschikbaar

Metro Mapping is ontwikkeld door Ingeborg Griffioen in samenwerking met het LUMC, Erasmus MC, TUDelft en ontwerpstudio Panton. De methode is vrij te gebruiken en wordt in diverse zorgorganisaties toegepast. Wij organiseren samen deze workshop om meer mensen kennis te laten nemen van deze bijzondere methode en inzicht te krijgen in kansen om de methode door te ontwikkelen.

Gebruiken en ontwikkelen

In de workshop gaan we in op wat Metro Mapping inhoudt en hoe het ontstaan is. We gaan aan de slag om te ervaren hoe het is om er mee te werken. Verschillende gebruikers van de methode lichten toe hoe zij het inzetten in hun organisatie. En we gaan in gesprek over kansen om de methode te verbeteren.

Programma

Inleiding door Jasper Brands, Jan Hazelzet en Annemieke Bosshardt
Presentaties en demonstraties van Metro Mapping in de praktijk, met o.m.:
 • Sprekers uit algemene en academische ziekenhuizen en een richtlijnontwikkelaar:
  • Mark Mulder (Erasmus MC)
  • Marijke Nogarede (UMCG)
  • Anne de Pagter (LUMC)
  • Petra Kok (Reinier de Graaf)
  • Marc Vincent (SKION)
 • Voorbeelden uit oncologie en vaatzorg; binnen en tussen ziekenhuizen
 • Resultaten voor patiënten en zorgverleners
 • Bijdragen aan beleidsdoelen van het ziekenhuis en partners
 • Een interactieve demonstratie van hoe Metro Mapping praktisch werkt
Kansen voor doorontwikkeling van Metro Mapping
Het zorgpad is het hart van de zorgorganisatie en kent vele raakvlakken. De inrichting ervan bepaalt immers de taakverdeling binnen en buiten het ziekenhuis, de informatiebehoefte van zorgverleners en de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Het zorgpad resulteert in kosten en opbrengsten.

We bespreken met elkaar hoe Metro Mapping van betekenis kan zijn voor deze verschillende aspecten en relaties met bijvoorbeeld ICT en Finance. Hoe het daartoe verder ontwikkeld kan worden en verbonden met meerdere actoren in de organisatie.

Met:

 • Angelique Weel (Maasstad, Genootschap, Santeon)- “In mijn droom spreken we allen eindelijk weer dezelfde taal. De ‘waarde’ van de zorg regeert.” (Uit haar oratie)
 • Kees Ahaus (ESHPM) – Organiseren van waardegedreven zorg doe je vanuit patiëntperspectief (o.b.v. zijn oratie)
 • Jan Hazelzet (Genootschap) – “De zorgverlener maakt mogelijk dat de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner is”
 • Paul van der Nat (Santeon) – We moeten de zorg om de patiënt heen gaan organiseren i.p.v. per (sub-) specialisme (n.a.v. zijn oratie)
 • Dirk Snelders (TUD) – The trade-offs of benefits and harms are subjective and concern patients (in een artikel met Ingeborg Griffioen)
 • Peer Goudswaard (UMCG) – Zorgverleners moeten informatie over patiënten snel en eenvoudig uit elkaars zorgdossier kunnen inzien
 • Mark Mulder (Erasmus MC), internist-oncoloog en ingenieur
 • Dayenne Zwaagman (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) – “I’m here because I trust you, help me stay confident”

Het programma wordt regelmatig verder geupdate

Inschrijving

Schrijf je hier in om direct je plaats zeker te stellen

Metro Mapping biedt overzicht voor de patiënt en helpt te snappen waar je staat en welk vervolg je kan kiezen

Verhelderende analyse steunt vertrouwen

‘In 1994 zullen de zorgkosten 100% van het bruto nationaal product beslaan’, zo verwachtte de directeur van het CBS in 1976. Guus van Montfort haalt dit in zijn nieuwe boek De Toekomst van de Zorg en het Zorgstelsel aan en laat erop volgen: ‘We zien dat we in 2022 op 10,0 procent zitten en volgens de verwachtingen van de studiegroep Begrotingsruimte op 10,6 procent in 2028.’ Doemscenario’s zijn van alle tijden, zo blijkt uit dit boek, maar een zorgvuldige analyse toont een andere werkelijkheid.

Innovatie komt van ‘de vloer’

Guus van Montfort maakt aannemelijk dat zorgprofessionals en patiënten de drijvende krachten vormen achter innovatie in de zorg. Dat hoeft niet van de overheid te komen. Integendeel, zo betoogt hij, overheid en verzekeraars moeten de zorgpraktijk niet willen voorschrijven. Micro-management is een uiting van wantrouwen. Terwijl er alle aanleiding is tot vertrouwen in drive en vermogen van de werkvloer. Van Montfort heeft dan ook niet veel op met pleidooien voor meer doorzettingsmacht van de overheid die ook nu weer de kop op steken.

Prof. dr. Guus van Montfort
Guus van Montfort, auteur, is emeritus hoogleraar Zorg, Economie en Medische Technologie aan TU Twente, oud-bestuurder en toezichthouder

Systeemspelers

Systeemspelers moeten zich niet op de zorg richten, maar op het systeem, zo stelt de auteur. Stuur op aanbieders en voorzieningen in een regio en speel in op hetgeen in de zorg gebeurt. Hij haalt ‘de waaier’ aan, waarmee Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de veranderende waardering voor praktisch opgeleiden een gezicht gaf. Effecten in instroom zouden al waarneembaar zijn en betere CAO’s zullen volgen.

Vertrouwen als medicijn

Ruimte en een kompas leveren meer op dan ‘doorzetten’ op basis van macht, zo is de les. Van Montfort doet de overheid een behandelvoorstel: ‘Vertrouwen in en op de werkvloer is het effectiefste, beste en goedkoopste beleidsmedicijn.’

Aanrader

Het boek is dan ook te lezen als een gids voor een gezondheidszorgsysteem dat gepersonaliseerde zorg faciliteert en stimuleert. Aan te raden voor ieder die aan zorgbeleid bijdraagt of erover meedenkt!

Voor leden is het boek, met dank aan de auteur, hier als PDF beschikbaar. Een hardcopy exemplaar is verkrijgbaar in de boekhandel. Uitgave SWP, 2024. ISBN 978 90 8560 354 2.

Het boek sluit naadloos aan op de eerdere uitgave van de hand van Van Montfort: Beeld en Werkelijkheid! – Hoe werkt de sturing en bekostiging in de zorg. Dat boek is hier voor leden beschikbaar als PDF.

De gezonde verhouding tussen het macrosysteem van zorgbeleid en het microsysteem in de zorgpraktijk zal onderwerp zijn van een bijeenkomst van het Genootschap in de tweede helft van 2024. Hou de planning hier in de gaten.

“Handvat om verder te werken”

Het is een mooi en zorgvuldig document geworden wat een breed aantal aspecten van gepersonaliseerde zorg beschrijft.” Zo reageert Bertine Lahuis, voorzitter Raad van bestuur van Radboud UMC op het white paper Gepersonaliseerde Zorg: Vanzelfsprekend! “En daarmee [is het] een handvat om verder te werken met elkaar aan Passende Zorg, Eén van de belangrijke pijlers uit het Integraal ZorgAkkoord.

Bertine Lahuis kreeg het white paper namens het Genootschap aangeboden door Gérard Hendriks, lid van de Patiënten Adviesraad van Radboudumc, lid van het Genootschap en één van de auteurs.

Het Genootschap organiseert de komende maanden enkele bijeenkomsten met zorgprofessionals uit het Radboud UMC over hun gepersonaliseerde zorgpraktijken en hun reflecties daarop. Ze zijn (of worden) vermeld op de activiteitenpagina van onze site.

White paper goed ontvangen bij KNMG

Jacqueline Loonen, Jan Hazelzet en Guus van Montfort boden op dinsdag 12 maart jl. namens het Genootschap het white paper aan René Héman aan, voorzitter KNMG.

Bij de in ontvangstname van het whitepaper benoemde René Héman de veranderende rol van de arts, die steeds meer partner en coach van de patiënt wordt, waarbij de focus verschuift van het behandelen van ziekten naar het bevorderen van gezondheid. Om dat te kunnen bereiken, moet er gekeken worden naar de persoonlijke en sociale omstandigheden van de patiënt. “Scheidslijnen tussen eerstelijnszorg, specialisten en het sociale domein moeten worden doorbroken, zodat zorg beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. We moeten naar een persoonsgerichte en meer holistische aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met individueel gedrag, leefstijl én sociale determinanten van gezondheid,” aldus Héman. (Bron: KNMG)

Persoonsgerichte zorg met hulp van digitale technologie

Finally, person-centred integrated care demands innovative ways of organising and
thinking. However, this is a complex process that involves multiple stakeholders,
requires contextual information, and appropriate methodologies for evaluation. This
thesis provides a first step towards person-centred integrated care supported by
digital health technology for older adults.

Co-productie over gepersonaliseerde zorg @Domus

Accreditatie afgegeven!

Op donderdag 21 maart organiseert het Genootschap een avond over het thema “Gepersonaliseerde Zorg” in coproductie met het Platform Medisch Specialisten Patientveiligheid.

De bijeenkomst vindt donderdag 21 maart 2024 van 18.30 – 21.00 uur fysiek plaats bij Federatie Medisch Specialisten in Domus Medica te Utrecht

Laatste jaren staat het meer personaliseren van de zorg in de belangstelling – het is onder andere aan de orde op het jaarlijkse IHI congres, het Integraal ZorgAkkoord en de inaugurele rede prof Tijn Kool. Het Genootschap bracht een white paper uit over nut noodzaak en kansen van gepersonaliseerde zorg.

Persoonlijk behandeldoel

Ontdek de kracht van gepersonaliseerde zorg. Door nauwkeurig in te spelen op het persoonlijke behandeldoel en het unieke profiel van de patiënt, bieden we zorg die afgestemd is op individuele behoeften, voorkeuren en waarden. Samen met de patiënt maken we weloverwogen keuzes, niet alleen op het gebied van behandelingen, maar ook wat betreft zorg- en uitvoeringsaspecten. Zo bereiken we uitkomsten die er voor patiënten het meest toe doen.

Kies voor zorg die echt maatwerk is. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Prima, discussieer mee hoe dan (wel) ?

Sprekers

Sprekers zullen zijn prof Jan Hazelzet (inleiding), Dayenne Zwaagman, ervaringsdeskundige (mede-oprichter Hart4Onderzoek), prof Angelique Weel, reumatoloog (voorbeeld reumatologie Maasstad ziekenhuis), Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde (over ontwikkeling en toepassing van de gesprekshulp behandelgrenzen).  Aansluitend houden we een dialoog aan de hand van stellingen.

De bijeenkomst is geaccrediteerd.

We hopen vele leden van het Platform en van het Genootschap te mogen verwelkomen in de Domus Medica te Utrecht.

Klik hier om je gratis in te schrijven

 

Ralph So en Nico van Weert
e-mail: nico.vanweert@gepersonaliseerdezorg.org

 

Aanbieding bij NVZ

Op vrijdag 26 januari nam Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het white paper in ontvangst. Jacqueline Loonen en Guus van Montfort vertegenwoordigden het Genootschap en lichten het belang van gepersonaliseerde zorg voor patiënten toe. Een vervolg zal niet uitblijven.

Het Genootschap heeft het white paper al in de eerste maand bij vele bestuurders onder de aandacht gebracht. Een beknopt overzicht staat op de pagina Activiteiten van het Genootschap. De voorbereiding voor het vervolg is in volle gang, want bestuurders kunnen het verschil maken voor gepersonaliseerde zorg!

Je vindt het white paper hier.

Blue Rhoon – by Carla Bastemeijer

“De truc is om uit te vinden wat er bij iemand een rol speelt bij het in stand houden van ongezond gedrag. Tot nu toe heb ik gezien dat bij alle deelnemers van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die wij aanbieden iets anders speelt als het gaat om ongezond gedrag. We kijken naar wat er verantwoordelijk is voor iemands gezondheidsprobleem, hoe dat in stand wordt gehouden en waar we op kunnen sturen.” Aldus Carla Bastemeijer, founding member van het Genootschap, in Zorgvisie

Carla is initiatiefnemer van BlueRhoon. Als het gaat om gepersonaliseerde zorg zag zij dat zich hierbij veel afspeelt in de tweede lijn, zo vermeldt het interview in Zorgvisie. “Het leek mij daarom goed om met de uitkomsten van mijn onderzoek juist in de eerste lijn aan de slag te gaan.” De onderzoekster is ervan overtuigd dat als je mensen wil helpen bij gedragsverandering dat je dat moet doen in iemands eigen omgeving. “Op die manier is het BlueRhoon initiatief ontstaan.”

Leden vinden het Zorgvisie-artikel hier in PDF.

Geen eenheidsworst

“Protocollen zijn gebaseerd op de gemiddelde patiënt. Die gaan vaak uit van een gezonde groep, meestal mannen. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet. Patiënten zijn vaak ouder en hebben meerdere aandoeningen. Als arts heb je dan de plicht om van een protocol af te wijken en de gevolgen daarvan met je patiënt te bespreken.” Aldus Jan Hazelzet, medeoprichter van het Genootschap in Zorgvisie. Heb je geen abonnement? Leden lezen het hier.

Scroll to top